Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP AMPHITEC B.V. Statutair gevestigd te Rotterdam.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen van Amphitec B.V. (hierna Amphitec) en de afnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de afnemer op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Prijs en Betaling

2.1 Alle aangegeven prijzen en bedragen van Amphitec zijn exclusief omzetbelasting.

2.2 De afnemer is verplicht tot betalingen van de door Amphitec ingediende rekeningen op de wijze zoals op de factuur vermeld en in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

2.3 Kosten van retournering van de zaken om welke reden dan ook komen ten lasten van de afnemer.

2.4 De afnemer verricht de aan Amphitec verschuldigde betalingen zonder korting of, beroep op verrekening behoudens verrekening met verrekenbare voorschoten, die hij aan Amphitec heeft verstrekt.

2.5 Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals bepaald in het volgende artikel en worden daarna in mindering geboekt op de oudst openstaande vordering. Indien de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden, is de afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente, verhoogd met 3%.

2.6 Alle kosten verbonden aan de invorderingen komen voor rekening van de afnemer. Naast de kosten waartoe de afnemer in gevolge van de artikelen 56 en 57 Rv zal worden veroordeeld, is hij tevens alle door Amphitec werkelijk gemaakte kosten verschuldigd met als minimum de kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,-.

Artikel 3 Zekerheidstelling
De afnemer is verplicht om op eerste aanvraag van Amphitec zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen terzake van door Amphitec uitgevoerde of nog geheel dan wel gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in ieder door Amphitec gewenste vorm. Indien de afnemer hieraan geen gevolg geeft wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welke hoofde ook verschuldigd is ineens opeisbaar.

Artikel 4 Levering
Levering aan de afnemer geschiedt vanuit de vestigingen Rotterdam of Hendrik Ido Ambacht.

Artikel 5 Transport
De afnemer zorgt voor het transport van de zaken. Het transport is voor haar rekening en risico. De afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijk verzekering van de zaken in verband met het transport.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de door Amphitec aan de wederpartij geleverde zaken blijft aan Amphitec zolang de afnemer nog niet geheel heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen voortvloeiende uit welke overeenkomst met Amphitec dan ook.

6.2 Indien Amphitec een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud is de overeenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Amphitec op schadevergoeding.

Artikel 7 Reklames en Garantie

7.1 Reklames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na levering van de zaken. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

7.2 Amphitec garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden na levering.

7.3 De garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks-, en constructiefouten, in welk geval Amphitec zich uitsluitend verplicht tot reparatie danwel vervangen van de defecte onderdelen in haar vestiging te Hendrik Ido Ambacht.

7.4 De zaken dienen voor vervanging of herstel door de afnemer geretourneerd te worden naar de vestigingen te Rotterdam of Hendrik Ido Ambacht van Amphitec op kosten van de afnemer.

7.5 Indien werkzaamheden buiten de vestigingen Rotterdam of Hendrik Ido Ambacht van Amphitec dienen plaats te vinden, worden reis-, verblijfskosten en arbeidsloon in rekening gebracht.

7.6 Voor vervangen of herstelde zaken of onderdelen verstrekt Amphitec niet nogmaals garantie.

7.7 Op van derde betrokken onderdelen wordt door Amphitec niet méér garantie gegeven dan aan Amphitec door diens leverancier gegeven wordt.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten en know-how

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en know-how rusten of kunnen rusten op gegevens, vastgelegd in welke vorm dan ook en in welke drager van informatie dan ook, en welke direct, of indirect door de afnemer, verkregen zijn in verband met een rechtsbetrekking met Amphitec, blijven berusten op Amphitec.

8.2 De afnemer is gehouden om alle gegevens waarop rechten rusten als bedoelt in lid 7 van dit artikel geheim te houden. Onder deze geheimhouding is ook begrepen het verbod inzage te geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Amphitec uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 7 omschreven garantieverplichtingen.

9.2 In het geval er desondanks een verdergaande aansprakelijkheid op Amphitec mocht rusten als gevolg van of in verband met de overeenkomst is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot welke Amphitec verzekerd is krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9.3 Indien Amphitec een beroep zou doen op het bepaalde in dit artikel kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: Staking door het personeel van Amphitec of door anderen, vertraging in de productie om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijze aan de macht van Amphitec onttrekt.

10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Amphitec ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Amphitec komen, waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is heeft Amphitec:
a. in ieder geval tijdelijke onmogelijkheid te zijner keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen mits zulks niet later dan 6 maanden na het intreden van de tijdelijke onmogelijkheid geschiedt;
b. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te verbreken.

Artikel 11 Verjaring
Ieder vorderingrecht en verweer jegens Amphitec verjaart door het enkele verloop van één jaar na aflevering.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, dan wel van deze algemene voorwaarden, zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

12.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Depot algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24325474.

 

Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle offerte-aanvragen, bestellingen en overeenkomsten betreffende de levering van zaken aan en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen ‘leveranties’) ten behoeve van Amphitec B.V. dan wel haar dochtervennootschappen (hierna te noemen ‘Amphitec’). Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amphitec. Indien Amphitec niet alleen zaken maar voornamelijk werkzaamheden en/of diensten inkoopt, zijn in plaats van deze voorwaarden Amphitec’ ‘Algemene voorwaarden voor de inkoop van zaken, werkzaam¬heden en diensten’ van toepassing.

2. Bestelling/order en orderbevestiging
Amphitec behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen, wanneer de leverancier deze niet binnen twee weken na ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is Amphitec slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door Amphitec van leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte betalingen ter zake impliceren geen erkenning van de afwijkingen. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Amphitec
geretourneerd.

3. Kwaliteit en hoedanigheid van de leverantie
De leverancier garandeert dat de leverantie: bij levering van zaken van goede kwaliteit en vrij van gebreken is en in geval van verrichten van werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van nieuwe materialen; geheel in overeenstemming is met het bepaalde in de overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Amphitec voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouw-baarheid van de leverantie;
– geschikt is voor het doel waarvoor de leverantie uit de aard der zaak of blijkens de bestelling of
order is bestemd;
– voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de overige van toepassing zijnde
(internationale) overheidsvoorschriften;
– voldoet aan de in de betreffende tak van handel of industrie gangbare normen en standaarden;
– conform de wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de CE- markering respectievelijk aan de EG-
verklaring van overeenstemming voor machines/ veiligheidscomponenten of “verklaring van fabrikant”; de leverancier zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.
Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, milieu- of andere voorschriften en documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij Amphitec onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Amphitec zal de leverancier dan nader inlichten over deze voorschriften en documenten. De leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

4. Intellectuele eigendomsrechten; licenties
Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Amphitec daarvan kosteloos het gebruiksrecht door mid-del van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de leverantie door de leverancier, zijn personeel of derden die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij Amphitec te rusten. Op eerste vordering van Amphitec is de leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het ver-werven en zekerstellen van deze rechten. De leverancier garandeert dat de leverantie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier vrijwaart Amphitec voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Amphitec alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

5. Verpakking en verzending
De leverancier zal te leveren zaken zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken en zodanig dat de zending handelbaar is tijdens vervoer en lossen. De leverancier zal er voor zorgen dat de leverantie in goede staat de plaats van bestemming bereikt. Pallet zendingen geschieden op pallets van euroformaat, zogenaamde europallets. Om hergebruik van verpakking te stimuleren, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van neutrale verpakkingen zonder opdruk. Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn.
De verpakking, het transport, de opslag en de verwerking van de leverantie dienen te voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Indien er van een leverantie of de verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient de leverancier deze bladen altijd direct (mee) te leveren.
De leverancier zal de zending merken met het Amphitec bestel- referentienummer en het aantal colli, alsmede met correcte NAW gegevens van het afleveradres. De buitenkant van de colli zal voorzien zijn van een paklijst met daarin vermeld de inhoud van de zending. Een leverantie die niet aan deze eisen voldoet, mag door Amphitec worden geweigerd.

6. Levering
De leverantie geschiedt ‘Delivery Duty Paid’ (franco), volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling of order, onverminderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van Amphitec niet toegestaan. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten. Indien zich om¬standigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum, – data of -termijn kan worden verwacht, dient de leverancier Amphitec onverwijld hiervan in kennis te stellen. Indien de leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is Amphitec bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de leverancier een boete op te leggen van 1% van de prijs van de leverantie per kalenderweek of een deel van een kalenderweek overschrijding, tot maximaal 10%, welke op de datum van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Amphitec’ recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

7. Keuringen
Amphitec heeft het recht om de leverantie vóór het moment van aflevering bij de leverancier te laten keuren of auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen rechten ontlenen. Amphitec heeft het recht de leverantie bij aflevering op de overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan acceptatie. Indien afkeuring plaatsvindt, stelt Amphitec de leverancier hiervan in kennis en kan Amphitec naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst Een en ander laat het recht van Amphitec op schadevergoeding onverlet. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de leverancier, behalve de kosten van de door Amphitec aangewezen keuringsfunctionarissen.

8. Overgang van eigendom en risico
De leverantie is voor risico van de leverancier tot deze op de overeengekomen plaats van aflevering is aangekomen en door Amphitec schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon onder vermelding van diens naam. De eigendom van de leverantie gaat op het moment van aflevering over op Amphitec. Modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen, kalibers, tekeningen en dergelijke die de leverancier ten behoeve van de leverantie aanschaft of vervaardigt, worden op het moment dat deze artikelen bij de leverancier worden toegeleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht door Amphitec aan de leverancier ter beschikking te zijn gesteld. Indien Amphitec ten behoeve van de leverantie zaken aan de leverancier ter beschikking stelt of geacht wordt te hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van Amphitec en is de leverancier verplicht om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van Amphitec onder zich te houden en Amphitec desgevraagd een eigendomsverklaring hiervoor ter hand te stellen. Zaken ontstaan door vereniging, vermenging of anderszins, worden eigendom van Amphitec op het moment van hun ontstaan. De leverancier wordt geacht de zaken gevormd te hebben voor Amphitec en zal deze nieuwe zaken als eigendom van Amphitec houden en aan Amphitec desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen.

9. Prijs, facturering en betaling
De overeengekomen prijs is vast in euro, exclusief omzetbelasting. Facturen dienen, voorzien van het nummer van de bestelling, conform de bestelling of order en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummer(s) te worden ingediend. Zolang deze gegevens ontbreken, heeft Amphitec het recht de betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van een rekening dienen als zodanig te worden gekenmerkt. Amphitec zal binnen 60 dagen na acceptatie van de leverantie en na correcte facturering betalen. Betaling houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering van de opdracht terug te komen. Amphitec is bevoegd middels een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden aan de leverancier. Amphitec kan voor rekening van de leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of indien een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling plaatsvindt. De leverancier van een project zal een zodanige administratie voeren dat de werkelijke loonkosten kun¬nen worden vastgesteld. Deze loonkosten zullen op de factuur worden gespecificeerd. Amphitec heeft de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een gedeelte van de prijs te betalen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betrokken Bedrijfsvereniging en Belastingdienst. Dit gedeelte zal het bedrag betreffen waarvoor Amphitec naar haar inschatting op grond van de “Wet Ketenaansprakelijkheid” of andere regelgeving hoofdelijk aansprakelijk is. De leverancier zal Amphitec vrijwaren tegen iedere aanspraak van de Bedrijfsvereniging of de Belastingdienst ter zake.

10. Wijzigingen; meer- en minderwerk
Amphitec is gerechtigd de omvang van de leverantie te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Indien de leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij Amphitec onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door de leverancier te verrichten werk¬zaamheden. Meerwerk zal door de leverancier niet eerder dan na schriftelijke opdracht van Amphitec worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de leverancier.

11. Aansprakelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Amphitec lijdt als gevolg van aan de leverancier toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting. De leverancier zal Amphitec vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande.
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot een bedrag van EUR 1,5 mln. dan wel, indien dit bedrag hoger is, de contractsprijs per schadeveroorzakend voorval, behoudens in geval van personen-schade dan wel schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld.
De leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of overeenkomst jegens Amphitec voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden. De leverancier zal op verzoek van Amphitec onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen. De leverancier cedeert hierbij aan Amphitec bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de leverancier jegens Amphitec aansprakelijk is.

12. Ontbinding
Onverminderd de aan Amphitec’ verder toekomende rechten, is Amphitec gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
– de leverancier in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – de leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
– afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring.
In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De leverancier zal hetgeen reeds door Amphitec is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk restitueren.

13. Garantie
Indien de leverantie binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden, zal de leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Amphitec de leverantie binnen twee weken vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan Amphitec volgens de wet toekomende rechten. Blijft leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft Amphitec het recht om, voor rekening van de leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Amphitec zal de leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen.
Indien partijen geen garantieperiode zijn overeengekomen, is de garantieperiode 12 maanden na de datum van aflevering c.q. oplevering. Voor zaken die zijn bestemd om te worden verwerkt in installaties of systemen vangt de garantieperiode pas aan op het moment van op- of aflevering van die installaties of systemen, met dien verstande dat de garantieperiode eindigt uiterlijk 24 maanden na de datum van aflevering van de zaken.
De garantieperiode zal worden verlengd met de periode waarin de leverantie niet heeft voldaan aan artikel 3 van deze voorwaarden. Voor vervangen, herstelde of heruitgevoerde delen van een leverantie geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.

14. Geheimhouding en informatieplicht
De leverancier zal Amphitec alle informatie verstrekken betrefende de leverantie die voor Amphitec van belang kan zijn. De leverancier zal noch aan niet bij de leverantie betrokken eigen medewerkers, noch aan derden vertrouwelijke informatie verstrekken betrefende de leverantie, tenzij Amphitec hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amphitec is het de leverancier niet toegestaan de naam Amphitec in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding
De leverancier zal de leverantie of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toe¬stemming van Amphitec.

16. Toepasselijk recht, geschillen
Overeenkomsten tussen Amphitec en de leverancier worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Amphitec en de leverancier zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter.